Privacy- en cookiebeleid

PRIVACYVERKLARING

Moët Hennessy Nederland B.V. | Versie 13 november 2020

 

1. Definities

Voor de toepassing van deze Verklaring gelden de volgende definities:

 

 • “Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

 • “Verwerking”: elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

 • “Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

 • “Verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 

 • “Ontvanger”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

 

 • •Derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 

 • “Klant”: de natuurlijke of rechtspersoon waaraan Moët Hennessy Nederland B.V. een aanbod heeft gedaan of met wie Moët Hennessy Nederland B.V. een overeenkomst heeft gesloten.

 

2. Inleiding

 

Dit is de Privacyverklaring van Moët Hennessy Nederland B.V. (hierna ‘Moët Hennessy’ of ‘we’/‘wij’/’ons’/’onze’ genoemd), ingeschreven in Nederland bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32027920 en met statutaire zetel aan de Oude Utrechtseweg 22-24 (3743 KN) te Baarn, Nederland.

 

We streven ernaar om de privacy van onze klanten, leveranciers, werknemers, sollicitanten en websitebezoekers te waarborgen. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens en informatie zullen behandelen. Door het bezoeken van https://nl.moethennessy-corporate.com (onze “Site”), accepteert u en stemt u in met de praktijken die worden beschreven in deze Privacyverklaring.

 

Wij behandelen de Persoonsgegevens met de grootste zorg en houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder andere dat Moët Hennessy:

 • U op een begrijpelijke en transparante manier informeert over de manier waarop en de doeleinden waarvoor Persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Persoonsgegevens alleen verwerkt in overeenstemming met duidelijk omschreven doeleinden, en de verwerking van gegevens is gebaseerd op een van de rechtsgronden waarnaar wordt verwezen in de AVG;
 • Passende beveiligingsmaatregelen neemt om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of diefstal;
 • U informeert over uw rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die worden verwerkt door Moët Hennessy.

 

De bovenstaande onderwerpen worden behandeld in deze Privacyverklaring. Deze Verklaring bestaat uit twee onderdelen.

 

 1. In Deel A leggen we uit hoe Moët Hennessy omgaat met Persoonsgegevens van bezoekers van onze website.
 2. B. Deel B bevat informatie over cookies en een aantal algemene bepalingen die onder meer beschrijven hoe we uw Persoonsgegevens beschermen, uw rechten en met wie u contact kunt opnemen met betrekking tot vragen over deze Privacyverklaring.

 

2.1. Rechtmatige verwerking

 

Moët Hennessy zorgt ervoor dat elke persoon die handelt onder het gezag/in opdracht van Moët Hennessy, voor zover zij toegang hebben tot Persoonsgegevens van Klanten, de gegevens alleen verwerkt op voorafgaand verzoek van Moët Hennessy, tenzij andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die een vertrouwelijkheidsverklaring hebben ondertekend.

 

Moët Hennessy zorgt er ook voor dat het Persoonsgegevens alleen op een rechtmatige manier verwerkt die niet onverenigbaar is met het doeleinde waarvoor ze zijn verkregen. De Persoonsgegevens dienen toereikend en ter zake dienend te zijn en beperkt te blijven tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; en zullen niet buitensporig worden verwerkt uitgaande van het doeleinde waarvoor zij worden waarvoor ze zijn verzameld.

 

Deze Privacyverklaring wordt opgesteld en beheerd door de Raad van Bestuur van Moët Hennessy.

 

3. Deel A

 

3.1. Gegevens van bezoekers van de website van de Moët Hennessy Corporate Catalogue

 

We streven ernaar om de privacy van onze websitebezoekers te waarborgen. Door het bezoeken van https://nl.moethennessy-corporate.com (onze “Site”), accepteert u en stemt u in met de praktijken die worden beschreven in deze Privacyverklaring.

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

 

We kunnen de volgende soorten Persoonsgegevens (niet-limitatieve lijst) verzamelen, opslaan en gebruiken:

 

 • informatie die u ons verstrekt wanneer u erom verzoekt gecontacteerd te worden (inclusief uw naam, telefoonnummer en e-mailadres);
 • informatie die u ons verstrekt als u producten of diensten bij ons koopt; en
 • alle andere informatie die u ons toezendt of die wij over u verzamelen (bijv. IP-adressen).

 

Wanneer we u vragen ons uw Persoonsgegevens te verstrekken, zullen we duidelijk aangeven wanneer er een wettelijke of contractuele (verplichte) vereiste is om Persoonsgegevens te verstrekken, evenals de gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens (bijvoorbeeld dat we niet in staat zullen zijn om uw bestelling te verwerken).

 

Houd er rekening mee dat als u gegevens namens anderen invult, u ervoor dient te zorgen dat zij kennisnemen van deze Verklaring en dat u hun voorafgaande toestemming dient te verkrijgen.

 

HOE GEBRUIKT U MIJN PERSOONSGEGEVENS?

 

We zullen uw Persoonsgegevens verwerken en gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Zoals vereist om een contract met u uit te voeren. Als u bij ons een aankoop doet, zullen wij uw informatie gebruiken om uw bestellingen af te handelen, producten en diensten te leveren, betalingen te verwerken, met u te communiceren over uw bestellingen en in het algemeen om uw account bij ons te onderhouden en te beheren. U ontvangt meer informatie over onze verwerking van uw gegevens op het moment dat u goederen of diensten bij ons koopt.
 • Waar we daartoe wettelijk verplicht zijn. Dit is onder ander het geval met het oog op juridische claims en de naleving van onze wettelijke verplichtingen (inclusief het vrijgeven van dergelijke informatie in verband met juridische procedures of rechtszaken).
 • Waar nodig voor onze gerechtvaardigde belangen en nadat we onze belangen hebben afgewogen om ons ervan te vergewissen dat uw privacyrechten niet zwaarder wegen dan deze belangen. Dit omvat bewerkingen om uw voorkeuren beter te kennen, u te voorzien van zinvolle inhoud, de veiligheid en integriteit van onze website te garanderen, bedrijfs- en productanalyses uit te voeren, interne documenten bij te houden, met u te communiceren wanneer u ons een vraag stelt en u nieuwsbrieven en informatie te sturen over producten en diensten van Moët Hennessy die voor u van belang kunnen zijn (wanneer uw toestemming niet vereist is en u zich niet hebt afgemeld voor het ontvangen van dergelijke communicatie). U kunt informatie over onze afwegingen verkrijgen door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die verder in deze Verklaring worden vermeld.
 • Met uw toestemming. Dit omvat situaties waarin u instemt met het gebruik van cookies, bijvoorbeeld om beheersinformatie te verzamelen voor statistische en trendanalyse. Wanneer we ons baseren op uw toestemming, kunt u die toestemming altijd intrekken door gebruik te maken van de contactgegevens aan het einde van deze Verklaring of, in het geval van cookies, door gebruik te maken van de opt-outmechanismen die verderop in deze Verklaring worden uiteengezet. Houd er rekening mee dat het intrekken van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt, en we kunnen andere rechtsgronden hebben voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, zoals die welke hierboven zijn beschreven.

 

We kunnen uw informatie ook anonimiseren en samenvoegen, zodat we onze Site kunnen beheren en verbeteren.

 

GEGEVENSBEWARING

 

Gegevens worden bewaard voor een periode die passend is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en worden automatisch vernietigd aan het einde van een periode van één (1) jaar van inactiviteit na de datum van de verzameling, tenzij anders bepaald door de wet.

 

Houd er echter rekening mee dat Persoonsgegevens met betrekking tot een intekening op actuele diensten (bijv. nieuwsbrieven van het merk of andere informatie over goederen en diensten van Moët Hennessy) één (1) maand nadat u ons hebt verzocht om afmelding voor dergelijke diensten, zullen worden verwijderd.

Raadpleeg het gedeelte cookies van deze Verklaring over het verlopen van cookies.

 

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

 

In overeenstemming met de wetgeving kunnen we uw Persoonsgegevens delen met:

 

 • Andere merken of entiteiten van de LVMH Group, binnen en buiten de Europese Economische Regio (EER), om gezamenlijke inhoud en diensten te leveren. Voor landen buiten de EER waar de privacywetgeving verschilt van de in Nederland geldende wet- en regelgeving heeft de LVMH Group maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van alle communicatie en uitwisselingen van Persoonsgegevens te garanderen en de Persoonsgegevens voldoende te beschermen.
 • Wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties, of geautoriseerde derden, in antwoord op een geverifieerd verzoek met betrekking tot een strafrechtelijk onderzoek of vermeende of vermoede illegale activiteit of enige andere activiteit die ons, u of een van onze gebruikers zou kunnen blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid.
 • De koper, of kandidaat-koper van een bedrijf of activa die wij verkopen of overwegen te verkopen.
 • Externe dienstverleners en hun onderaannemers, die deze namens ons zullen verwerken in overeenstemming met de hierboven vermelde doeleinden. Wij maken in het bijzonder gebruik van externe dienstverleners voor de ontwikkeling van de Site, het onderhoud van de Site en Site-analyse. Indien deze externe dienstverleners gevestigd zijn buiten de EER zijn de getroffen maatregelen ter bescherming van de Persoonsgegevens vastgelegd in de contracten met deze aanbieders en kunnen op verzoek met u gedeeld worden (door contact met ons op te nemen zoals hieronder vermeld).

 

De website kan alleen links bevatten naar andere websites voor referentiedoeleinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacyverklaringen of -praktijken van websites van derden in deze omstandigheden. U dient rechtstreeks met hen contact op te nemen voor meer informatie.

 

GEGEVENSDOORGIFTEN

 

We kunnen Persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), ook naar landen met andere gegevensbeschermingsnormen dan die welke van toepassing zijn in de EER, zoals Turkije, VS, Groot-Brittannië, Australië, China, Argentinië en Nieuw-Zeeland. We hebben door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen ingevoerd om deze gegevens te beschermen. U hebt het recht om ons om een exemplaar van deze bepalingen te verzoeken (door contact met ons op te nemen zoals hieronder vermeld).

 

MOGEN KINDEREN DE SITE GEBRUIKEN?

 

De Site is bedoeld voor personen ouder dan achttien (18) jaar.

We verkopen geen producten of diensten voor kinderen.

Iedereen is verplicht om zijn/haar geboortedatum in te voeren bij het openen van de Site.

 

4. Deel C

 

4.1. Hoe veilig zijn de gegevens die u over mij bewaart?

 

We zullen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw Persoonsgegevens te voorkomen. We slaan alle Persoonsgegevens die u verstrekt op onze beveiligde (door een wachtwoord en firewall beschermde) servers op.

 

We behouden ons het recht voor om toegang tot de Site te weigeren of om naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen of te bewerken.

 

4.2. Hoe zit het met cookies?

 

Een cookie bestaat uit informatie die door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en die vervolgens door de browser wordt opgeslagen. De informatie wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Hierdoor kan de webserver de webbrowser identificeren en volgen. In de meeste browsers kunt u weigeren om cookies te accepteren.

 

WAT ZIJN COOKIES?

 

Een “cookie” is een stukje informatie, zoals een tag, dat op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Het kan uw pparat (zoals uw pc of mobiele telefoon) helpen identificeren wanneer u die website bezoekt.

 

Ze worden gebruikt door de meeste grote websites, ppara door deze Site. Om pparat gebruik te maken van onze Site, ongeacht het pparat dat u gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw webbrowser is ingesteld om cookies te accepteren.

 

WAARVOOR WORDEN COOKIES GEBRUIKT?

 

We kunnen cookies en andere gegevens die op uw apparaat worden opgeslagen, gebruiken om:

– u een betere online-ervaring te bieden

– u toe te laten persoonlijke voorkeuren in te stellen

– uw veiligheid te beschermen

– onze service te evalueren en te verbeteren

 

WELKE INFORMATIE WORDT BEWAARD DOOR HET COOKIE?

 

Een cookie bevat meestal:

– de naam van de website waar deze vandaan komt

– hoelang het cookie op uw apparaat (bijv. computer of telefoon) blijft

– een waarde, meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer

 

DE COOKIES DIE WIJ PLAATSEN

 

Wij gebruiken de volgende categorieën van cookies op onze Site:

 

 

 • Categorie 1: Strikt noodzakelijke cookies

 

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen de site te bekijken en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen door u gevraagde services, zoals het onthouden van uw productselectie, niet worden verstrekt.

 

 

 • Categorie 2: Prestatiecookies

 

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over hoe mensen onze Site gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics-cookies om ons te helpen begrijpen hoe klanten op onze Site komen, onze Site doorbladeren of gebruiken en te zien waar we verbeteringen kunnen aanbrengen, zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes. De gegevens die door deze cookies worden opgeslagen, bevatten nooit persoonsgegevens waaruit uw individuele identiteit kan worden afgeleid. Raadpleeg de officiële Google Analytics-pagina voor meer informatie over Google Analytics-cookies www.google.com/policies/privacy/partners/. Indien u niet wilt dat Google Analytics u doorheen alle websites volgt, kunt u naar de volgende site gaan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

 

 • Categorie 3: Functionele cookies

 

Deze cookies onthouden keuzes die u maakt, zoals items die u in uw winkelmandje plaatst, het land vanwaar u onze Site bezoekt, taal- en zoekparameters zoals grootte, kleur of productlijn. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter past bij uw selectie en om de bezoeken meer op maat en aangenaam te maken. De gegevens die deze cookies verzamelen, kunnen worden geanonimiseerd en ze kunnen uw browseractiviteit niet volgen op andere websites.

 

Andere manieren om onze onlineservice gebruiksvriendelijker te maken, omvatten het gebruik van cookies die:

– de pagina snel laten laden door de werkbelasting over computers te delen.

– ervoor zorgen dat onze pagina’s zijn geoptimaliseerd voor uw browser of apparaat door ons technische informatie te geven over het apparaat of de browser die u gebruikt.

HOELANG BLIJVEN COOKIES OP MIJN COMPUTER

 

Sessiecookies worden slechts bewaard totdat u uw browser sluit. Ze worden niet op uw harde schijf opgeslagen. Ze worden meestal gebruikt om de pagina’s die u bezoekt te volgen, zodat informatie voor u voor dat bezoek kan worden gepersonaliseerd.

 

Permanente cookies worden op uw harde schijf opgeslagen totdat u ze verwijdert of totdat ze hun vervaldatum bereiken. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren te onthouden wanneer u de Site gebruikt.

 

We bewaren informatie uit cookies niet langer dan 2 jaar.

 

WAT KAN IK DOEN OM COOKIES TE BEHEREN DIE OP MIJN COMPUTER OF TELEFOON ZIJN OPGESLAGEN

 

U kunt cookies accepteren of weigeren. Het accepteren van cookies is meestal de beste manier om ervoor te zorgen dat u het beste gebruik kunt maken van een website. De meeste pc’s accepteren deze automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen wijzigen om cookies te beperken, te blokkeren of te verwijderen als u dat wilt.

 

Omdat de procedure per browser verschilt, kunt u het beste het menu ‘Help’ van uw browser (of de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon) raadplegen voor informatie over het wijzigen van uw cookievoorkeuren. Veel browsers hebben universele privacyinstellingen waaruit u kunt kiezen. Ga voor meer informatie over cookies, hoe u kunt zien welke cookies er zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org. Hier volgt algemene informatie over het wijzigen van uw cookie-instellingen in de meest gebruikte browsers:

 

 

 • Chrome

 

  • Open Chrome
  • Klik in de rechterbovenhoek op Meer (pictogram met 3 stippen) en vervolgens op Instellingen
  • Klik onderaan op Geavanceerd
  • Klik onder ‘Privacy en beveiliging’ op ‘Instellingen voor content’
  • Klik op ‘Cookies’
  • Zoek onder ‘Alle cookies en sitegegevens weergeven’ naar de naam van de website
  • Klik rechts van de site op ‘Verwijderen’ (prullenbakpictogram)

 

 

 • Microsoft Explorer

 

  • Open Internet Explorer
  • Klik op de knop Extra in de rechterbovenhoek
  • Selecteer Internetopties
  • Ga naar Browsegeschiedenis
  • Klik op Instellingen
  • Klik op Bestanden weergeven
  • De map bevat alle opgeslagen cookies (alle bestanden die beginnen met ‘cookie’). Deze kunnen dan afzonderlijk worden verwijderd

 

 

 • Mozilla Firefox

 

  • Open Firefox
  • Klik op de menuknop (pictogram met de 3 streepjes) en kies Opties
  • Selecteer het paneel Privacy en veiligheid en ga naar het gedeelte Cookies en sitegegevens
  • Klik op de knop Gegevens beheren … Het dialoogvenster Cookies en sitegegevens beheren wordt weergegeven
  • Zoek naar de naam van de website
  • Als u items wilt verwijderen, selecteert u een item en klikt u op Selectie verwijderen
  • Klik op Wijzigingen opslaan

 

WAT GEBEURT ER ALS IK GEEN COOKIES ACCEPTEER?

 

Als u cookies weigert, kan het zijn dat sommige delen van de Site op uw computer of mobiele telefoon niet werken en hebt u mogelijk geen toegang tot de delen die u wenst te zien op de website. Daarom raden wij u aan cookies te accepteren.

 

4.3. Wijzigingen

 

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U moet deze pagina regelmatig controleren om u ervan te vergewissen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

We kunnen u ook per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in onze Privacyverklaring.

 

4.4. Uw rechten

 

U kunt om een kopie en details van uw persoonsgegevens verzoeken, om deze te corrigeren, te wissen of door te geven aan andere organisaties op uw verzoek. U hebt ook het recht om bepaalde bewerkingen te beperken en bezwaar aan te tekenen en, wanneer we om uw toestemming hebben gevraagd om uw gegevens te verwerken, om deze toestemming in te trekken.

 

In het bijzonder hebt u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Waar we uw gegevens verwerken op basis van een gerechtigd belang, hebt u ook het recht hiertegen bezwaar te maken. Deze rechten kunnen in sommige situaties worden beperkt, bijvoorbeeld wanneer we kunnen aantonen dat we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken.

 

Houd er rekening mee dat uw rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, wanneer hierdoor inbreuk zou worden gemaakt op de rechten van een derde (inclusief onze rechten) of als u ons vraagt informatie te verwijderen die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren, of wanneer wij dwingende gerechtvaardigde belangen hebben om deze te bewaren. De relevante uitzonderingen zijn zowel in de AVG als in de Wet inzake de gegevensbescherming van 2018 te vinden. We zullen u op de hoogte stellen van de relevante uitzonderingen wanneer we deze als basis gebruiken om te reageren op een verzoek dat u doet.

 

U kunt contact met ons opnemen via privacy-netherlands@moethennessy.com of ons schrijven naar Moët Hennessy Nederland, Oude Utrechtseweg 22-24 (3743 KN) in Baarn, als u wilt dat wij uw rechten uitoefenen of als u andere informatie wilt, zoals een kopie van de afweging met betrekking tot een gerechtvaardigd belang. U kunt u op elk moment ook afmelden voor onze e-maillijst door gebruik te maken van de link ‘afmelden’ in onze e-mails of door naar uw account te gaan.

 

We hopen dat we uw vragen over hoe we uw gegevens verwerken op een bevredigende manier kunnen beantwoorden. Als u echter nog twijfels hebt, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit op het gebied van gegevensbescherming (in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens) en het recht om een voorziening in rechte uit te oefenen.

 

 

4.5. Informatie over mezelf bijwerken

 

Laat het ons weten als de Persoonsgegevens die we over u hebben, moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt door contact op te nemen met Moët Hennessy op het onderstaande adres.

 

4.6. Verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens & vragen

 

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is Moët Hennessy Nederland B.V.

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of onze behandeling van uw Persoonsgegevens, kunt ons per e-mail bereiken op: privacy-netherlands@moethennessy.com of per post op: Oude Utrechtseweg 22-24 (3743 KN) in Baarn, Nederland.

 

Functionaris voor gegevensbescherming van de Moët Hennessy groep
 • Post: 43-47 Avenue de la Grande Armée – 75116 PARIJS – Frankrijk
 • E-mail: contactdpo@moethennessy.com

 

Deze Privacyverklaring treedt in werking vanaf 18 april 2018. De Privacyverklaring kan kosteloos worden geraadpleegd en gedownload via onze website: https://nl.moethennessy-corporate.com.

Deze Privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt in september 2018

 

Hoe kunnen wij u helpen?

+31 (0)35 694 60 14 nederland@moethennessy.com

Op werkdagen van 8.30 - 17.00