Algemene Voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

 • Deze Gebruiksvoorwaarden voor de Website (“Voorwaarden”) (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) bevatten de gebruiksvoorwaarden voor onze website www.moethennessy.nl (de “Site”).  De Site wordt geëxploiteerd door Moët Hennessy Nederland B.V., opgericht in Nederland en met maatschappelijke zetel op Oude Utrechtseweg 22-24 (3740 AB) in Baarn (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32027920) en geregistreerd voor de omzetbelasting onder nummer 001651250B01 (“wij” of “ons”).
 • Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze Site gebruikt aangezien uw gebruik van deze Site aan deze Voorwaarden is onderworpen. Het gebruik van deze Site omvat het bezoeken van en browsen op de Site. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u onze Site niet gebruiken.
 • Deze Voorwaarden verwijzen ook naar onze Privacyverklaring (www.moethennessy.nl/privacy-en-cookiebeleid) waarin de voorwaarden worden beschreven waaronder wij de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die aan ons verstrekt bij het gebruik van de Site verwerken.   

TOEGANG TOT DE SITE, WIJZIGINGEN EN UPDATES

 • We zullen ons inspannen om ervoor te zorgen dat de Site beschikbaar is zonder onderbrekingen maar kunnen dit niet garanderen.  Toegang tot de gehele of een deel van de Site kan op enig moment worden beperkt voor reparaties, onderhoud of updates. We kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving onze Site en/of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk bijwerken, wijzigen, opschorten, intrekken, stopzetten of aanpassen.

INHOUD

 • Hoewel we stappen ondernemen om de nauwkeurigheid van de informatie die via deze Site wordt benaderd te waarborgen, geven we geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van de informatie of het materiaal op deze Site.

INHOUD EN LINKS VAN DERDEN

 • We zijn niet verantwoordelijk voor inhoud die door derden wordt verstrekt en bieden u alleen toegang tot dergelijke inhoud. We zijn niet verplicht om de inhoud van dergelijke informatie verstrekt door derden te verifiëren of te bewerken. We hebben geen controle over dergelijke inhoud en onderschrijven, ondersteunen, vertegenwoordigen of garanderen de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van gegevens van een externe partij niet, en u erkent dat het vertrouwen op dergelijke informatie voor uw eigen risico is.
 • Indien de Site links naar andere sites of bronnen bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt.  Deze links mogen niet worden geïnterpreteerd als onze goedkeuring van deze websites of bronnen. We hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze sites of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. U dient de gebruiksvoorwaarden van alle sites of bronnen, die u bezoekt via onze Site, te raadplegen.
 • Het opnemen van reclame- of sponsormaterialen op de Site houdt geen goedkeuring van deze adverteerder of sponsor of hun goederen of diensten in. Alle correspondentie of transacties tussen u en deze adverteerders of sponsoren zijn uitsluitend tussen u en de betreffende adverteerder of sponsor. We zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die u lijdt als gevolg van correspondentie of transacties met adverteerders of sponsoren.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • Deze Site en alle materialen, teksten, code, inhoud, software, video’s, muziek, audio, afbeeldingen, illustraties, kunstwerken, namen, logo’s, merken, bestandsindelingen, bestanden, apparaten en koppeling die op de Site zijn opgenomen, waaronder de verschillende Moët Hennessy handelsmerken (gezamenlijk de “Inhoud”) worden beschermd door de auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten in ons bezit of waarvoor wij een licentie hebben. Iedereen die deze Site bezoekt, heeft het recht om elk deel ervan te bekijken. De Inhoud mag echter niet worden gebruikt of gereproduceerd (geheel of gedeeltelijk) voor enig ander doel, waaronder op of in verband met een andere website or publicatie of voor commercieel gewin zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Bovendien moeten alle koppelingen naar deze Site aan ons worden gemeld en door ons worden goedgekeurd voordat ze worden aangemaakt of hiervoor stappen worden ondernomen.

 

VIRUSSEN

 • We garanderen niet dat de Site of zijn server veilig of vrij van bugs, fouten, wormen of virussen zullen zijn en we zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van dergelijke technologische en schadelijke materialen die uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw gebruik van onze Site of het downloaden van enige inhoud van onze Site, of van een website waarnaar wordt gelinkt. Gebruik daarom uw eigen virusbeschermingssoftware.
 • U stemt ermee dat u niet bewust virussen, trojans, wormen of andere zaken die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn aan onze Site zult versturen. U zult geen pogingen ondernemen om uzelf ongeoorloofde toegang te verschaffen tot onze Site, de server waarop de Site staat, of een server, computer of databank die aan onze Site is gekoppeld. U mag onze Site niet aanvallen via een denial-of-service attack of een distributed denial-of-service attack. U pleegt u een strafbaar feit door deze bepaling te overtreden. We zullen dergelijke inbreuken melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk, zal uw recht om onze Site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

GEBRUIKSBEPERKINGEN EN LOKALE WET- EN REGELGEVING

 • Onze Site is gericht op consumenten die in Nederland wonen. Nederlandse consumenten mogen de Inhoud (zoals hierboven gedefinieerd) op onze Site alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik bezoeken en bekijken. We garanderen niet dat de Inhoud die beschikbaar is op of via onze Site geschikt is voor andere jurisdicties.  

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 • Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, onze fraude of frauduleuze onjuiste verklaringen, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten door de Nederlandse wetgeving.
 • Omdat onze Site gratis ter beschikking wordt gesteld, zullen we niet op enige wijze aansprakelijk zijn voor verlies of schade (direct of indirect) door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wetgeving, of anderszins (zelfs indien voorzienbaar) in verband met enig gebruik dat u maakt van onze Site of de daarop aangeboden informatie. Niets in deze Voorwaarden beperkt uw wettelijke rechten als een consument.
 • We zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade, hetzij contractueel, op grond van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruik van onze Site, of het gebruik van of vertrouwen op Inhoud die op onze Site wordt getoond.
 • U stemt ermee in om onze Site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, of verlies van zakelijke mogelijkheden. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze Site of enige Inhoud daarvan, hetzij expliciet of impliciet.

GELDIGHEID VAN BEPALINGEN EN RECHTSMIDDELEN

 • Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig is of wordt of in strijd is met de toepasselijke regelgeving, zal dit geen invloed hebben op de overige bepalingen.

AFSTAND VAN RECHTEN

 • Geen enkele acceptatie van een inbreuk op deze Voorwaarden door ons houdt het accepteren van enige andere inbreuk in. Indien wij het nalaten om een rechtsmiddel uit te oefenen, vormt dit geen verklaring van afstand om dit rechtsmiddel of een ander rechtsmiddel op een later moment uit te oefenen.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 • Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden. U en wij accepteren allebei dat de rechtbank van Amsterdam niet-exclusieve jurisdictie heeft met betrekking tot geschillen die ontstaan in verband met deze Voorwaarden en/of uw gebruik van deze Site.

ODR-PLATFORM VAN DE EUROPESE COMMISSIE

Voor meer informatie over het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie, bezoek http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Hoe kunnen wij u helpen?

+31 (0)35 694 60 14 nederland@moethennessy.com

Op werkdagen van 8.30 - 17.00